daikin ftxr28ev1b9 manual

File Name:daikin ftxr28ev1b9 manual.pdf
Size:4822 KB
Type:PDF, ePub, eBook, fb2, mobi, txt, doc, rtf, djvu
Category:Book
Uploaded17 May 2019, 21:31 PM
InterfaceEnglish
Rating4.6/5 from 680 votes
StatusAVAILABLE
Last checked1 Minutes ago!

daikin ftxr28ev1b9 manual

MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Francais Neem alle veiligheidsinstructies nauwkeurig in acht. WAARSCHUWING Het niet correct opvolgen van deze instructies kan ernstig lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken. VOORZORGSMAATREGELEN Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn al naar gelang de omstandigheden. Dit mag u nooit doen. Volg de onderstaande aanwijzingen nauwgezet op. Zorg dat er geen water op de airconditioner en de afstandsbediening terechtkomt. Zorg dat er een aardverbinding wordt gemaakt. Als het apparaat overgedragen wordt aan een nieuwe gebruiker, ook de gebruiksaanwijzing meegeven. Langdurige, rechtstreekse blootstelling aan koude of warme lucht van de airconditioner, of aan lucht die te koud of te warm is, kan schadelijke zijn voor uw lichamelijke toestand en gezondheid. Steek geen voorwerpen, zoals staafjes of uw vingers, enz., in de luchtinlaat of luchtuitlaat. Als gevolg van aanraking met de hoge-snelheid ventilatorbladen van de airconditioner kan het product beschadigd of defect raken of kan letsel ontstaan. Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren, opnieuw te installeren of er wijzigingen in aan te brengen, want dit kan resulteren in waterlekkage, elektrische schokken of brandgevaar. Als de airconditioner niet correct functioneert, d.w.z. geen koele of warme lucht produceert, kan lekkage van koelmiddel de oorzaak zijn. Neem contact op met uw leverancier voor assistentie. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt gewoonlijk niet weg. Echter in het geval van een lekkage, contact met een open vlam, verwarmingstoestel of kookapparaat, kunnen schadelijke gassen geproduceerd worden. Ondeskundig uitgevoerd werk kan waterlekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Aard het apparaat niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoon-aardkabel.http://drkalantarian.com/dr-K/uploads/corel-user-manual.xml

Onvoldoende aarding kan elektrische schokken veroorzaken. Stel planten en huisdieren niet rechtstreeks bloot aan de luchtstroom van het apparaat, want dit kan een nadelige invloed hebben. Plaats geen apparatuur die open vuur produceert op plaatsen die blootstaan aan de luchtstroom van het apparaat aangezien dit de verbranding van de brander nadelig kan beinvloeden. Zorg ervoor dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet afgedekt worden. Wanneer de luchtstroom wordt geblokkeerd gaat het apparaat slechter werken en kunnen storingen ontstaan. Ga niet op de buitenunit zitten en plaats er ook geen voorwerpen op. U of de voorwerpen zouden kunnen vallen met letsel tot gevolg. Plaats geen voorwerpen die gevoelig zijn voor vocht direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden kan condensvorming op de hoofdunit of de koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een verstopte afvoer waterlekkage veroorzaken, waardoor het betreffende voorwerp vervuild of defect kan raken. Controleer na langdurig gebruik de standaard van het apparaat en de bevestiging ervan op beschadiging. Als het apparaat in beschadigde toestand wordt gelaten, kan het vallen en letsel veroorzaken. Om letsel te voorkomen, mag u niet de luchtinlaat of de aluminium vinnen van het apparaat aanraken. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik zonder toezicht door jonge kinderen of ouderen. Anders kan dit een elektrische schok en letsel veroorzaken. Sluit de airconditioner alleen op de voorgeschreven stroomvoorziening aan. Als een andere stroomvoorziening wordt gebruikt, kan dit resulteren in een elektrische schok, oververhitting of brand. Leid de afvoerslang zo dat de afvoer ongehinderd kan plaatsvinden. Een verkeerde afvoer kan leiden tot nat worden van het gebouw, meubelen enz. Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen bladeren en ander afval zich rond de unit ophopen. Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen.http://findacommodity.com/upload/corel-video-studio-manual-espa-ol.xml

In de unit kunnen dergelijke dieren storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen. Plaats geen voorwerpen rondom de binnenunit. Wanneer u dit wel doet, kan dit een nadelige invloed hebben op de prestaties, de productkwaliteit en de levensduur van de airconditioner. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of door personen die geen kennis hebben betreffende de bediening ervan, tenzij er toezicht wordt gehouden of aanwijzingen worden gegeven door de persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Wanneer de batterijen met andere metalen of batterijen in contact komen, kan gevaar voor warmteontwikkeling, een explosie of brand ontstaan. BEVOCHTIGEN-functie Hiermee wordt de lucht, en daarmee de huid van de aanwezigen in de ruimte, bevochtigd. 1. Druk tijdens bedrijf op “ ”. Voor de luchtstroom kunt u kiezen tussen de instellingen “ ” tot “ ” plus “ ” en “ ”. De temper- LUCHTSTROOM VERWARMEN 75. De timerinstelling wordt slechts 1 keer gebruikt. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert de tijd sneller. 4. Druk op “ ” om de UITSCHAKELTIJD of op “ om de INSCHAKELTIJD in te stellen. ” 5 De weergegeven tijd wordt ingesteld.Wanneer u de toets ingedrukt houdt, verandert de tijd sneller. 3. Druk op “ ”. De melding De melding wordt verlicht. Het meerkleurig indicatielampje op het apparaat brandt in de bij de nieuwe functie horende kleur. Item De standaardinstelling is. Instelling voltooid: De instelfunctie wordt geannuleerd wanneer u niet binnen 10 seconden een instelling wijzigt. Knippert afwisselend. Lichtblauw Wit Wit Knippert afwisselend. Dit voorkomt schimmelvorming en het ontstaan van geurtjes. Het is ook mogelijk dat hiermee ook geurtjes binnenkomen. Door continu te drogen neemt de luchtvochtigheid in de ruimte snel af. 1. Houd “ ” ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl het apparaat uitgeschakeld is.

De ANTI-SCHIMMEL-functie wordt ingeschakeld. De kleur van het meerkleurig indicatielampje verandert. Schakel deze functie alleen in wanneer niemand de ruimte gebruikt. Over het algemeen geldt dat schimmelgroei geremd wordt wanneer de luchtvochtigheid lager is dan 60%. Druk nogmaals op de toets, terwijl u de afstandsbediening op de airconditioner richt. Tijdens KOELEN kan voor de buitenluchttemperatuur de weergegeven temperatuur soms hoger zijn dan de werkelijke temperatuur als “SARARA”-DROGEN ingeschakeld is. Bij VERWARMEN kan de weergegeven temperatuur lager zijn dan de werkelijke buitenluchttemperatuur (met name als er rijp op de buitenunit afgezet is), doordat de lucht via de buitenunit aangezogen wordt of de warmtewisselaar de lucht extra opwarmt. De weergegeven waarden voor de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtigheid zijn de waarden ie gemeten worden door de sensoren op de hoofdunit. Wanneer u het frontpaneel tijdens bedrijf opent, kan dat loskomen en vallen. 1. Open het frontpaneel. Ondersteun het frontpaneel altijd met de hand wanneer u het demonteert of monteert, om te voorkomen dat het valt. Zorg ervoor dat het frontpaneel, nadat het gereinigd is, opnieuw goed gemonteerd wordt. Wrijf het frontpaneel schoon met een zachte doek. Daardoor kan de geurabsorberende capaciteit verminderen. Warm of koud water Streamerunit 1) Ongeveer 1 uur weken in warm water met een mild schoonmaakmiddel. Plaats een hand op de markering en druk vervolgens op het kunststof onderdeel met uw andere hand. Demonteer de streamerunit zodat het kunststof deksel en de plaat aan uitblaaszijde losgenomen zijn. Druk op het kunststof onderdeel. Spoel het filter niet schoon met water. Vervangen Ontgrendel de 4 nokjes van het filterframe en vervang het filter door een nieuw exemplaar.

Wanneer u het apparaat gebruikt voor BEVOCHTIGEN, zonder dat het aanvoerluchtfilter gemonteerd is, kan condensvorming in het frontpaneel of het apparaat ontstaan waardoor water uit het apparaat kan gaan lekken. Neem contact op met de leverancier. Voor een langere periode waarin u het apparaat niet gebruikt 1. Schakel de functie “APPARAAT DROGEN” gedurende enkele uren in wanneer het weer dit toelaat om ook de binnenkant van het apparaat te drogen. APPARAAT DROGEN Houd “ ” ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl het apparaat uitgeschakeld is. De volgende gevallen zijn geen storingen in de airconditioner, maar hebben een andere oorzaak. U kunt het apparaat gewoon blijven gebruiken. Wacht ongeveer 3 minuten voordat u het apparaat opnieuw inschakelt. Wacht ongeveer 1 tot 4 minuten. Wacht ongeveer 3 tot 10 minuten. Uit de buitenunit komt water of stoom. Uit de binnenunit komt een nevel. Er wordt koude lucht uit het apparaat geblazen wanneer “SARARA” DROGEN ingeschakeld wordt. De ventilator van de buitenunit draait terwijl de airconditioner niet in bedrijf is. Het apparaat wordt ineens uitgeschakeld. (Het meerkleurig indicatielampje brandt.) geabsorbeerd worden en met de luchtstroom uitgeblazen worden. (We adviseren u om in dat geval de binnenkant van het apparaat te laten reinigen door een servicemonteur. Dit is een beveiliging van het systeem.Schakel het apparaat opnieuw in met de afstandsbediening. Controleer de volgende punten eerst nogmaals voordat u een monteur belt. Is er een stroomonderbreking. Zijn batterijen in de afstandsbediening geplaatst. Reinig de luchtfilters of verwijder alle obstakels en schakel de hoofdschakelaar UIT. Schakel de hoofdschakelaar opnieuw IN probeer de airconditioner met de afstandsbediening opnieuw in te schakelen. Neem, wanneer de verklikkerlamp nog steeds knippert, contact op met de technische dienst van de winkel waar u de airconditioner heeft gekocht. Schakel de hoofdschakelaar uit. Zijn de ramen en deuren gesloten.

Zijn het luchtdebiet en de luchtstroomrichting op de juiste manier ingesteld. In bedrijf houden van het systeem kan resulteren in storingen, kortsluiting of brand. Slecht uitgevoerd werk kan kortsluiting of brand veroorzaken. Schakel een servicemonteur in om het systeem te repareren en koelmiddel toe te voegen. Het koelmiddel dat in de airconditioner gebruikt wordt is veilig. Het is niet normaal dat koelmiddel lekt en als koelmiddel dat in contact komt met open vuur (in haarden, gasfornuizen enzovoort) kan een giftig gas gevormd worden. Terwijl het apparaat in bedrijf is, hoort u een abnormaal geluid. Er is een voorwerp of water in het apparaat terechtgekomen. Dit wijst op een storing of opstartfout in de bevochtiger of een van de sensoren. Vereisten voor het opruimen Uw product en de bij de controller geleverde batterijen dragen dit symbool. Dit symbool betekent dat u geen elektrische en elektronische producten en batterijen mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Voor batterijen kan een chemisch symbool onder het symbool staan. Dit chemisch symbool geeft aan dat de batterij meer dan een bepaalde concentratie van een zwaar metaal bevat. Mogelijke chemische symbolen. Units en afvalbatterijen moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning. Door ervoor te zorgen dat op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiele negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of de lokale overheid. Wij bevelen periodiek onderhoud aan. Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kan het binnenwerk van de airconditioner na enige seizoenen gedraaid te hebben vervuild raken, hetgeen kan resulteren in tegenvallende prestaties. Naast het regelmatig schoonmaken door de gebruiker raden wij daarom aan periodiek onderhoud te laten verrichten door een specialist.

Gelieve voor dit specialistisch onderhoud contact op te nemen met dewinkel waar de airconditioner gekocht heeft. De kosten voor het onderhoud komen voor rekening van de gebruiker. Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel. Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen. ANNULEREN-toets Hiermee annuleert u de instellingen van de tijdschakelaar. 2. Op de plaats van de temperatuuruitlezing op de afstandsbediening wordt nu een storingcode weergegeven en het apparaat genereert een lange pieptoon om u daarop atteent te maken.Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Nevertheless, I like this one more than others. But this one is kind of more of my thing. I believe the download here is faster, and there are no ads at all. Here I’ve already downloaded seven files, and there were no fails. Recommended. Share your pictures, documents, send large videos, exchange music or transfer big files. No registration required. Lastmanuals provides you a fast and easy access to the user manual DAIKIN FTXR28EV1B9. We hope that this DAIKIN FTXR28EV1B9 user guide will be useful to you. Operation ManualDeutsch. Nederlands. Italiano. PortuguesSetting the OFF TIMER to Setting the ON TIMER toEnglishGreen. POWERFUL operation quickly maximizes the cooling (heating) effect in any operation mode. RedThe multi-colored indicatorMONITOR BRIGHTNESS HIGH BEEP volume CONTRAST Setting Setting complete LOW 1EnglishContinued operation in an abnormal condition may result in troubles, electric shocks or fire. If the air conditioner does not cool (or heat), leaking refrigerant is a possible cause, so please contact your dealer. In any way can't Lastmanuals be held responsible if the document you are looking for is not available, incomplete, in a different language than yours, or if the model or language do not match the description. Lastmanuals, for instance, does not offer a translation service.

Operation Manual, presented here, contains 30 pages and can be viewed online or downloaded to your device in PDF format without registration or providing of any personal data. We remind you, that it is highly advisable to carefully read the instructions before starting of using Daikin FTXS50BVMA, in case of unforeseen situations - you need immediately contact the nearest service center.The right choice of power source directly affects on the life-cycle of the equipment, and the amount of energy consumed will help optimize costs when using it. Lees de veiligheidsinstructies in deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. De hierin beschreven veiligheidsinstructies zijn ingedeeld in WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN. Deze bevatten beide belangrijke informatie betreffende veiligheid. Neem alle veiligheidsinstructies nauwkeurig in acht. WAARSCHUWING VOORZORGSMAATREGELEN Dit mag u nooit doen. Bewaar na het lezen deze gebruiksaanwijzing op een handige plaats, zodat u deze telkens wanneer dit nodig is kunt raadplegen. Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner omdat dit brandgevaar kan veroorzaken. Pas bij lekkage van koelmiddel op voor brandgevaar. Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is. Dit kan stoornis van de lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid veroorzaken. Zorg ervoor om zuurstofgebrek te voorkomen dat de ruimte voldoende geventileerd wordt als apparatuur zoals een brander samen met de airconditioner gebruikt wordt. Het niet correct opvolgen van deze instructies kan ernstig lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken. Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn al naar gelang de omstandigheden. WAARSCHUWING Echter in het geval van een lekkage, contact met een open vlam, verwarmingstoestel of kookapparaat, kunnen schadelijke gassen geproduceerd worden.

Stop met het gebruik van de airconditioner totdat een deskundige onderhoudsmonteur heeft bevestigd dat de lekkage is gerepareerd. Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier of vakkundig personeel voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft, enz.), het apparaat uitschakelen en contact opnemen met uw plaatselijke leverancier. Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Plaats een aardlekschakelaar. Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Voorzie het apparaat van een aardaansluiting. VOORZORGSMAATREGELEN Zorg dat er een aardverbinding wordt gemaakt. Raak de airconditioner en de afstandsbediening nooit met natte handen aan. Alvorens te reinigen, het apparaat stopzetten, de hoofdschakelaar uitzetten of het netsnoer losmaken. Buiten bereik van kinderen houden zodat zij niet met het apparaat kunnen gaan spelen. Bedien het apparaat niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen. Spoel de airconditioner niet af met water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken. Plaats geen waterreservoirs (vazen etc.) bovenop het apparaat, aangezien dit elektrische schokken of brandgevaar kan veroorzaken. Installatieplaats. Neem contact op met de leverancier wanneer u de airconditioner in een van de volgende soorten omgeving wilt installeren. Plaatsen waar olie of vet, stoom of roet aanwezig is. Zoute omgevingen, zoals aan de kust. Plaatsen met zwavelgassen, zoals uit hete bronnen. Plaatsen waar de buitenunit mogelijk door sneeuw geblokkeerd kan raken. De afvoerslang van de buitenunit moet uitmonden in een plaats met goede afvoer. Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren. Kies een plaats zoals hieronder beschreven voor de installatie.

Een plaats die stevig genoeg is om het gewicht van het apparaat te dragen, maar die niet het werkingsgeluid en de vibraties versterkt. Een plaats waar de afgevoerde lucht van de buitenunit of het werkingsgeluid uw buren niet tot last kan zijn. Aanleggen van de elektrische bedrading. U dient voor de stroomvoorziening gebruik te maken van een apart voedingscircuit speciaal voor de airconditioner. Verplaatsen van het systeem. Wanneer de airconditioner moet worden verplaatst, moet dit door een vakbekwaam installateur worden uitgevoerd. Neem contact op met de leverancier als het nodig blijkt te zijn om het systeem te verplaatsen of te veranderen. Nederlands 2. Geel De kleur van de lamp verandert, afhankelijk van de geactiveerde optionele functie. Het meerkleurig indicatielampje knippert en de ontvangst van het signaal wordt bevestigd met een piepje. Inschakelen.twee pieptonen Instellingen gewijzigd.een pieptoon Uitschakelen.lange pieptoon Buitenunit 20. Luchtuitlaat van de bevochtiger: (Voorzijde) 21. Luchtinlaat: (Achterzijde en linker zijkant) 22. Luchtuitlaat 23. Luchtinlaat van de bevochtiger: (Voorzijde en achterzijde) 24. Buitenluchttemperatuursensor: Meet de temperatuur van de lucht om de buitenunit. (Achterzijde) 25. Koelmiddelleidingen, bevochtigerslang en verbindingskabel tussen de units 26. Afvoerslang: Voert water, afkomstig van de binnenunit, af. 27. Aardaansluiting: Onder deze kap. Binnenunit Verwijder voor gebruik de beschermfolie (blauw) van de streamerunit. Buitenunit Bevochtiger Nederlands De tekens op het display gaan knipperen. Stel de juiste tijd in. (pagina 6.) De afstandsbediening gebruiken Om de afstandsbediening te gebruiken, richt u de zender ervan op de binnenunit. Als de zichtlijn tussen de afstandsbediening en de binnenunit geblokkeerd is, bijvoorbeeld door een gordijn, zal het apparaat niet reageren op de opdracht en van de afstandsbediening. De maximale afstand waarop u de afstandsbediening kunt gebruiken is ongeveer 7m.

Laat de afstandsbediening niet vallen. LET OP Omwikkel de polen van de batterijen met tape voordat u de batterijen weggooit. AANDACHTSPUNT Over de batterijen De meegeleverde batterijen kunt u blijven gebruiken. Afhankelijk van het moment waarop deze airconditioner gefabriceerd is, kunnen de batterijen minder dan 1 jaar meegaan. Gebruik bij het vervangen van de batterijen altijd batterijen van hetzelfde type en vervang de batterijen altijd samen. Batterijen waarvan de uiterste gebruiksdatum bijna bereikt is, zullen minder lang meegaan. Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, om schade of letsel als gevolg van het lekken of exploderen ervan te voorkomen. Over de afstandsbediening Het kan voorkomen dat de signalen weggedrukt worden doordat in de ruimte tl-buizen (zoals omvormerlampen) gebruikt worden. Neem in dat geval contact op met de leverancier. Het is mogelijk dat signalen van de afstandsbediening ook een ander apparaat bedienen. Verplaats in dat geval het apparaat of neem contact op met uw leverancier. De melding De melding wordt verlicht. knippert. 2. Druk op om de juiste tijd voor de klok in te stellen. 3. Druk op. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, wordt de tijdinstelling sneller doorlopen. De melding knippert. 2 De melding wordt verlicht. De tijd is ingesteld. 1, 3 LET OP Als bij stap 1 andere informatie op het display weergegeven wordt, mag u de toets ongeveer 60 seconden niet gebruiken. Het display zal dan weer de normale informatie weergeven. Tips om energie te besparen Zorg ervoor dat de ruimte niet te koud (of te warm) wordt. Stel de temperatuur op een niet te hoge waarde in. Reinig het filter regelmatig. Let op het volgende De airconditioner verbruikt ook energie, zelfs wanneer deze niet in bedrijf is. Schakel de hoofdschakelaar Uit als u de airconditioner gedurende een langere periode, bijvoorbeeld in de lente of de herfst, niet gebruikt.

Schakel de hoofdschakelaar minimaal een uur voor dat u het apparaat gaat gebruiken wanneer de buitenluchttemperatuur lager is dan 15 C. (Op die manier kan de compressor opwarmen.) Gebruikscondities Wanneer u het apparaat gebruikt onder andere condities dan de hieronder beschreven condities, kan het uitgeschakeld worden. SARARA DROGEN 4 De luchtvochtigheid verlagen 3. Druk op. Geel 1 De luchtstroomrichting en luchtstroomsnelheid wijzigen (pagina 10.) De luchtstroomsnelheid wordt automatisch geregeld ( AUTO ) tijdens KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN of SARARA DROGEN. De luchtstroomsnelheid kan niet gewijzigd worden. 3 2 Het apparaat uitschakelen 4. Druk op. Het meerkleurig indicatielampje van het apparaat dooft. Opmerking bij KOELEN Deze airconditioner koelt de ruimte door de warme binnelucht naar buiten te blazen. Als de buitenluchttemperatuur hoog is, zal de koelcapaciteit lager worden. Opmerking bij KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN Wanneer u tijdens KOELEN op de luchtvochtigheidtoets drukt, schakelt het apparaat over naar KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN. Op die manier wordt de luchtvochtigheid meer verlaagd dan bij normaal KOELEN. We adviseren echter om de temperatuur iets lager dan de ruimtetemperatuur in te stellen om de luchtvochtigheid te verlagen, omdat daarbij de lucht niet extra verwarmd wordt. Opmerking bij SARARA DROGEN Deze functie verlaagt de luchtvochtigheid terwijl de ruimtetemperatuur minder daalt, doordat de lucht extra verwarmd wordt. Wanneer u omschakelt van KOELEN naar SARARA DROGEN kan de luchtvochtigheid tijdelijk iets toenemen. 7 Nederlands De instelling voor de temperatuur of luchtvochtigheid wijzigen VERWARMEN VERWARMEN MET LUCHTBEVOCHTIGEN BEVOCHTIGEN 2 10 C 30 C OFF LOW STD HIGH CONT LOW STD HIGH CONT Rood Oranje Opmerking bij VERWARMEN Omdat deze airconditioner de ruimte verwarmt door de warmte van de buitenlucht naar binnen te verplaatsen, zal de VERWARMING- SCAPACITEIT van het apparaat lager worden als de buitentemperatuur lager wordt.

Als de VERWARMINGSCAPACITEIT van het apparaat onvoldoende is, adviseren we u om een ander VERWARMINGSAPPARAAT te gebruiken in combinatie met de airconditioner. Het warmtepompsysteem verwarmt de ruimte door warme lucht door de hele ruimte te circuleren. Na het inschakelen van de VERWARM- INGSFUNCTIE kan het enige tijd duren voordat de ruimte warmer wordt. Bij VERWARMEN kan rijp ontstaan op de buitenunit, waardoor de VERWARMINGSCAPACITEIT afneemt. In dat geval schakelt het systeem automatisch om naar ontdooien om de rijp te verwijderen. Tijdens ontdooien zal de binnenunit geen warme lucht uitblazen. Opmerking bij VERWARMEN MET LUCHTBEVOCHTIGEN en URURU BEVOCHTIGEN De bevochtigingscapaciteit van het apparaat neemt af wanneer de buitenluchttemperatuur en luchtvochtigheid laag zijn of wanneer de ingestelde ventilatorsnelheid laag is. Het apparaat zal meer geluid produceren dan bij normaal VERWARMEN. Het geluid of de geur van de buitenunit kan doorgegeven worden, omdat de buitenlucht verwarmd wordt door het verwarmingselement en het vocht dat daarbij ontstaat gebruikt wordt om de ruimte te bevochtigen. De bovenkant van de buitenunit kan tijdens bedrijf warm worden. Dit is geen storing. Het geluid dat het apparaat produceert kan veranderen, afhankelijk van de buitenluchttemperatuur en de luchtvochtigheid. (er is geen wateraanvoer noodzakelijk, omdat het vocht in de buitenlucht gebruikt wordt om de ruimte te bevochtigen.) Opmerking bij URURU BEVOCHTIGEN Deze functie kan de ruimte alleen bevochtigen. Wanneer de temperatuur in de ruimte laag wordt, zal het apparaat slechts in geringe mate verwarmen om te kunnen blijven bevochtigen. Nederlands 8 Wanneer u de AUTO-toets indrukt, verandert de kleur, afhankelijk van de geselecteerde functie. De luchtstroomrichting en luchtstroomsnelheid wijzigen (pagina 10.) Het apparaat uitschakelen 2. Druk op. Het meerkleurig indicatielampje van het apparaat dooft.

De temperatuurinstelling wijzigen 2 18 C 30 C Opmerking bij de AUTO-functie In de functie AUTO selecteert het systeem de juiste werkingsmodus (KOELEN of VER- WARMEN) op basis van de temperatuur in de ruimte bij inschakelen van de functie. Het systeem verandert automatisch regelmatig de instelling om de temperatuur in de ruimte op het door de gebruiker gewenste niveau te houden. Als u het apparaat niet AUTO-functie wilt laten bedienen kunt u zelf de werkingsmodus en instellingen kiezen. 1 BEVOCHTIGEN-functie Hiermee wordt de lucht, en daarmee de huid van de aanwezigen in de ruimte, bevochtigd. 1. Druk tijdens bedrijf op. Geel Groen Oranje Groen De instellingen voor de luchtstroomsnelheid en de luchtstroomrichting worden omgeschakeld naar respectievelijk auto en COMFORTABELE LUCHTSTROOM. Tijdens BEVOCHTIGEN-functie kunt u de functie KOELE BRIES niet inschakelen. De temperatuurinstelling wijzigen Het systeem kan op dezelfde manier werken als bij KOELEN en VERWARMEN. (pagina 7, 8.) Het is niet mogelijk om de instelling voor de luchtvochtigheid en de luchtstroomsnelheid te wijzigen. De luchtstroomrichting wijzigen (pagina 10.) De aanbevolen luchtstroomrichting is COMFORTABELE LUCHTSTROOM, maar u kunt ook een andere functie kiezen. BEVOCHTIGEN-functie stoppen 2. Druk nogmaals op. Het systeem schakelt om naar de eerder ingeschakelde functie. Het BEVOCHTIGERINDICATIELAMPJE op het apparaat dooft. 1, 2 Opmerking bij BEVOCHTIGEN-functie De relatieve luchtvochtigheid is hoger dan bij normale bediening. Kan gebruikt worden voor KOELEN, KOELEN MET LUCHTONTVOCHTIGEN, VERWARMEN en VERWARMEN MET LUCHTBEVOCHTIGEN.De verticale en horizontale luchtstroomrichtingen wijzigen 1. Druk tijdens bedrijf op of. (Bij verticale richting) De luchtstroomrichting uitlezing op het display brandt. De horizontale en verticale lamellen bewegen automatisch verticaal, respectievelijk horizontaal. Als u de luchtstroomrichting wilt fixeren 2. Druk nogmaals op of. Lucht uitblazen in 3 richtingen 3.

Druk tijdens bedrijf op en vervolgens op. Op het display wordt de verticale en horizontale luchtstroomrichting weergegeven. De horizontale en verticale lamellen bewegen afwisselend. De 3-D LUCHTSTROOM annuleren 4. Druk nogmaals op of. De functies COMFORTABELE LUCHTSTROOM en KOELE BRIES 5. Telkens wanneer u op drukt, zal de uitlezing veranderen, 2 3, 4 Wordt weergegeven wanneer COMFORTABELE LUCHTSTROOM ingeschakeld is Wordt weergegeven wanneer KOELE BRIES ingeschakeld is De melding dooft COMFORTABELE LUCHTSTROOM De luchtstroomrichting en luchtstroomsnelheid worden zo ingesteld dat de lucht uit het apparaat niet rechtstreeks op de gebruikers van de ruimte geblazen wordt. De jaloezie beweegt omhoog. De jaloezie beweegt omlaag. Voor de luchtstroomsnelheid wordt de functie AUTO ingesteld. KOELE BRIES De functie KOELE BRIES kan gebruikt worden bij KOELEN, SARARA DRO- GEN en STREAMER MET LUCHTREINIGING. De luchtstroomsnelheid wijzigen 6. Druk tijdens bedrijf op. (Meer informatie vindt u in de tabel rechts.) Bij KOELEN of VERWARMEN met of andere functies met een geringe luchtstroomsnelheid is het mogelijk dat de ruimte onvoldoende gekoeld of verwarmd wordt. Stille werking van de binnenunit Wanneer de luchtstroom is ingesteld op, zal de binnenunit stiller worden. Voor de luchtstroom kunt u kiezen tussen de instellingen plus en. Als het apparaat ingeschakeld wordt terwijl de horizontale lamellen omlaag gericht staan en uitgeschakeld wordt terwijl KOELEN, SARARA DROGEN of KOELEN MET LUCH- TONTVOCHTIGEN ingeschakeld is, zullen de lamellen na ongeveer een uur horizontaal geplaatst worden. (Dit is om te voorkomen dat condensvorming op de lamellen ontstaat.) LET OP Gebruik de afstandsbediening om de luchtstroomrichting in te stellen. Wanneer u de verticale lamellen net de hand instelt, kan het apparaat mogelijk niet goed werken. De temperatuur in de ruimte wordt met koele bries iets koeler ervaren.